"آگاه سازی جنسی"

"پیام شماره 6"

کلام در رابطه بیش از آنچه که می پندارید مهم می باشد.

لازم است کلام در حین رابطه احساسی و جنسی باشد. در ابتدای رابطه عاطفی و در انتها رابطه جنسی. تو مرا جادو می کنی نمونه ای از کلام عاطفی است ولی متاسفانه در بیشتر موارد مردان با کلمات جنسی رابطه را آغاز می نمایند. اینکه در ابتدای رابطه از اندام همسرتان تعریف کنید، جمله عاطفی محسوب نمی شود.

مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی