جستجو در سایت مریم غفار

پرسش و پاسخ: توهم حرف زدن با موجودات خیالی

/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C

روش برخورد درست با افرادی که دارای توهم و یا گفتگو با موجودات خیالی هستند، چیست و پیش چه متخصصی باید مراجعه کنیم؟ پاسخ این پرسش ها را مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی به شما خواهد داد.