پادکست های مریم غفار


پادکست: تعطیلات نوروزی و پیشگیری از اختلافات نوروزی | گوینده: مریم غفار

/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1

عید نوروز و اختلافات خانوادگی - پادکست های روانشناسی
صبوری در راه خوشبختی

/patience-on-the-way-to-happiness

پرسش های مناسب دوره آشنایی (5)

/appropriate-questions-for-the-introductory-course-5