فراموشی

توجه بر گردانی از افکار ناخواسته

/pay-attention-to-turning-away-unwanted-thoughts

پاک کردن خاطرات، رویایی دست یافتنی است

/clearing-memories-is-an-achievable-dream

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی


رابطه افسردگی و فقر حافظه

/the-relationship-between-depression-and-memory-poverty