جستجو در سایت مریم غفار

ازدواج برای همه مجردها مناسب نیست

/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

کدام گروه های مجردی نباید ازدواج کنند و ازدواج برای کدام گروه های مجردی خطرناک است و برای کدام گروه ها مفید و سازنده خواهند بود و در چه صورتی می توانیم ازدواج خوب و پایداری داشته باشیم.

چطور در دوران متاهلی، تفریحات مجردی انجام دهیم - قسمت 1

/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-1

چطور در زندگی متاهلی بتوانیم به علایق شخصی خود هم بپردازیم و رابطه عاطفی خوبی هم داشته باشیم و آیا واقعا درست است که زمانی که ازدواج می کنیم باز تفریحات دوران مجردی خود را انجام دهیم؟ پاسخ این پرسش ها را از زبان روانشناس بشنوید