جستجو در سایت مریم غفار

دلسوزی برای خواستگاری که دروغ گفته

/%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87

بهترین واکنش ما وقتی خواستگاری خودش و یا خانواده اش دروغ می گوید ولی ما باز به خاطر ارزش های انسانی خودمان می خواهیم به او فرصت بدهیم، چیست