خود بیمار انگاری

خود روانشناس نباشید

/do-not-be-a-psychologist-yourself