جستجو در سایت مریم غفار

تجسم سازی جنسی آقایان طبیعی یا غیرعادی

/%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C

چگونه در مقابل مردی که دیگران برای رابطه جنسی تجسم می کند و آنها را به همسر خود ترجیح می دهد رفتار کنیم و آیا این رفتار هشداری برای خیانت مرد است