جستجو در سایت مریم غفار

تجاوز محارم - توهم تجاوز کسی نسبت به خود (پرسش و پاسخ)

/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF

وقتی دختری فکر می کند پدرش می خواهد به او تجاوز کند، چکار باید بکنیم؟