باورهای ذهنی

چرا باورهای غلط از بین نمی روند؟

/why-misconceptions-do-not-disappear

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی