مریم غفار

استرس امتحان و استرس کودکان

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86

پادکست: تعطیلات نوروزی و پیشگیری از اختلافات نوروزی | گوینده: مریم غفار

/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1

عید نوروز و اختلافات خانوادگی - پادکست های روانشناسی


مناسبت هایی برای ابراز عشق عید نوروز و ولنتاین - بهترین هدیه ها کدامند؟

/%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86

حق شما از مشاوره ی پیش از ازدواج

/%D8%AD%D9%82-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC

پیام نوروزی 1400 مریم غفار مشاور و روانشناس بالینی

/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-1400

خوشحالم که توانستم یک سال دیگر را با شما آغاز و به پایان  برسانم.


یافتن همسر آینده

/%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

کجا با همسر خود آشنا شویم بهتر است؟