مریم غفار

میراث شما چیست؟

/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B4%D9%85%D8%A7

سیزده بدر 1400

/%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400

سیستم امتیازدهی زنان به مردان (2)

/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1

راهکار بهبود رابطه زن و شوهر


این قسمت فرار از مدرسه

/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87

چرا کودکان نمی خواهند به مدرسه بروند و واکنش درست و متناسب با دلیل آنها برای مدرسه نرفتن چیست؟ چطور فرزندان خود را برای مدرسه رفتن متقاعد کنیم؟ چطور با وابستگی بچه هایمان برای مدرسه نرفتن مقابله کنیم؟


محصولات جنسی مخصوص آقایان رسید

/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

اسب پیشکشی دندانش را نگاه نمی کنند

/%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


فرزند طلاق

/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82

بچه‌های طلاق و تبعات یک جدایی - طلاق با سرنوشت فرزندان چه می‌کند؟


ما خانم ها .....ما آقایان .....

/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C

طرفین در ارزیابی های خود سر سوزنی تفاوت جنسیتی را وارد نمی کنند و با آموزش  تلاش می شود این تفاوت ها، در قضاوت و ارزیابی وارد شود.


چه کنیم اگر ارتباطمان با روانشناسمان یا مشاورمان قطع شد

/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3