برای فرزندتان بعد از جدایی در پدری و مادری کردن همکاری کنید. شاید با خودتان بگویید اگر می توانستیم با یکدیگر همکاری کنیم جدا نمی شدیم. این گفته طبیعی است اما اگر شما دو نفر نتوانسته اید در برقراری نوعی رابطه موفق باشید، دلیل ندارد که نتوانید در زمینه ی دیگری یعنی همکاری در پدری و مادری کردن موفق باشید.

به یاد داشته باشید که همکاری در پدری و مادری کردن همواره با "بطور مساوی پدری و مادری کردن" متفاوت نیست.

مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی