آگاه سازی جنسی  (9)

کمتر زوجی را مشاهده می کنیم که گاهی پیش نوازی پیش بدون انزال و یا ارگاسم داشته باشند. تصور عمومی این است که رابطه ها باید از یک نقطه شروع و به یک نقطه مشخص ختم شود. خوب است هرز گاهی این نظم کلی بر هم ریزد و به مانند خلبان خودکار عمل نکرد و مسیر حرکت را بر دست گرفت و از مسیر لذت برد و نه صرفا نتیجه و هدف.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی