در تاریخ بشر شاید کمتر پدیده ای به اندازه ی خواب دچار باورهای غلط شده باشد. اعتقاد به منشا ماورا الطبیعه بودن مسافرت های شبانه روحی، شیطان و ... همه ارائه شده اند. ارسطو اولین کسی بود که خواب را مربوط به تجربیات روز قبل تصور کرد.

در اوایل قرن نوزدهم مطالعه علمی رویاهای خواب شروع شد و کارهای ابتدایی باعث شد که فروید کتاب معروف خود را درباره خواب های واضح منتشر کند و محتوای خواب را به عقده های روانی واپس زده شده منسوب دارد.

در این زمان ار تکنولوژی هایی چون الکتروآنسفالوگرافی و بیوشیمی مغز هیچ اطلاع قابل ملاحظه ای در کار نبود.

چگونگی اثر مواد شیمیایی مثل مصرف دارو، سرد شدن و ضایعات مغزی در تشدید، وقفه یا تغییر در محتویات خواب، نقشی برای باور ماورا الطبیعه نمی گذارد. 

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی