تحقیقات نشان می دهد، چنانچه زن و مرد در یک رابطه عاشقانه مسیر خودشان را داشته باشند و دنباله رو یکدیگر نباشند، قادر خواهند بود تا عشق رمانتیک را در زندگی خود روشن نگه دارند.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی