زندگی را به این خاطر که خیال بافی هایتان تحقق نیافته، بر خود تلخ نکنید.

نویسنده: مریم غفار | مشاور و روانشناس بالینی