آنسوی مرگ خبری نیست به آنسوی زندگی بی اندیش

"سرگلزایی"