درد هیجانی واکنشی طبیعی به مشکلات زندگی است. مسئله از آنجا آغاز می شود که افراد نخواهند درد هیجانی طبیعی را بپذیرند و تمایل داشته باشند با آن بجنگند. بخواهند سریع از شر آن خلاص شوند و دیگران را مقصر بدانند. اگر این شرایط وجود داشته باشد درد هیجانی به رنج هیجانی مبدل می گردد.

درد + مقاومت = رنج

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی