دلایل دروغ گفتن کودکان در سنین مختلف متفاوت است. مثلا کودک سه ساله قصد دروغ گفتن ندارد، بلکه تخیلات ذهنی خود را واقعی می پندارد و ابراز می کند. لذا چنین رفتاری را می توان یکی از بخش های مهم رشد او دانست.

مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی