بررسی پرسش های دوران آشنایی (پرسش 6)

پرسش شماره 6:

شده در زندگی دلت بخواهد تنها باشی؟ در چه شرایطی؟

تحلیل پرسش شماره 6:

با این سوال متوجه می شوید که آیا فرد هر از گاهی تمایل به تنهایی دارد یا خیر؟

اگر سوال برای کاندیدتان عجیب بود، بدانید بعدا انتظار ندارد شما، نیاز به تنها بودن داشته باشید. از طرفی وقتی پرسیده شود تحت چه شرایطی؟ اگر غم و مشکلی در گذشته فرد باشد به صورت ناخودآگاه، آن را با شما در میان خواهد گذاشت.

نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی