مطالعات انجام شده در انگلستان نشان می دهد که عادات هر یک از شرکای زندگی اثر بزرگی بر روی دیگری دارد.

بنابراین چنانچه یکی از شرکا سیگار را ترک نماید، دیگری بیشتر موفق به ترک آن خواهد بود. 

اگر یکی از آنها ورزش کند، دیگری به احتمال بیشتری ورزش را به زندگی اضافه خواهد کرد.

و اگر یکی از آنها عادات نامناسبی داشته باشد مثل مصرف الکل، دیگری به احتمال زیاد بعد زا چند سال درگیر خواهد شد. 

بنابراین راهی موثر در تغییر عادات شریکتان، تغییر در عادات خودتان خواهد بود.


نویسنده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی