علاقه دارید همسر آینده خودتان را اولین بار کجا بیابید؟ دانشگاه  و محیط های آموزشی؟ فضای هنری؟ انجمن های خیریه ؟ محل کار ؟ خیابان؟…..

چقدر برایتان از اهمیت برخوردار است؟

مسئله ای که در مراجعین مشاهده نموده ام ، این است  که درصد بالایی فضاهای علمی و آموزشگاهی برایشان ایده ال بوده است و فضاهایی مثل خیابان و محیط های مجازی ====> پوچ (اسمش را هم نبرید!)

مگر آن شخصی که در کلاس درس ملاقات می نمایید در خیابان تردد ندارد ؟!

نویسنده: مریم غفار | مشاور و روانشناس بالینی