صدای پای بهار - فریدون مشیری

 صدای بال پرستو                             

صدای پای بهار!            

صدای شادی گنجشکها                       

 صدای بهار!        

نگاه و ناز بنفشه                     

تبسم خورشید        

ترانه خواندن باد          

جوانه کردن بید.                        

صدای بوسه باران

صدای خنده گل

صدای کف زدن لحظه ها برای بهار.

دوباره معجزه آب و آفتاب و زمین

شکوه جادوی رنگین کمان فروردین

شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود

سپاس و بوسه و لبخند و شاد باش و درود

دوباره چهره نوروز و شادمانی عید

دوباره عشق و امید

دوباره چشم و دل ما و چهره های بهار.

غم زمانه به پایان نمی رسد، برخیز!

به شوق یک نفس تازه در هوای بهار.

فریدون مشیری