به نظر شما خطرناک ترین جمله دنیا چیست؟

گفته می شود خطرناک ترین جمله این است: "من همینم که هستم."

در این جمله کوتاه می توانیم 

  • غرور
  • لجاجت
  • خودرایی
  • خودخواهی
  • در جا زدن
  • به تدریج رانده انسان ها از اطراف خود

را حس کنیم.

نویسنده: مریم غفار | مشاور و روانشناس بالینی