فلسفه را می شود در کلاس آموخت یا آن را موضوعی برای بحث های عالمانه قرار داد. اما وقتی آدم ها سعی می کنند مفاهیم فلسفی را در زندگی روزمره به کار گیرند، مراقب باشید. به تجربه ثابت شده است این کار اغلب نوعی فرار از مواجه با واقعیت است. 

بعضی از آدم ها نیز هستند که می توانند با طرفداری از اصول و عقاید شرافتمندانه خیلی خوب خودشان را گول بزنند. هر چند در زندگی واقعی شان هیچ اثری از عمل کردن به آنها نباشد.

نویسنده: مریم غفار | مشاور و روانشناس بالینی